BIP - DPS im. św. Brata Alberta > Menu Przedmiotowe > Zamówienia publiczne > Informacje o przetargach

 

 

Plan zamówień publicznych na 2021 r.

 

 

1) Modernizacja budynku -roboty budowlane dodatkowe, polegające na wymianie okien na korytarzach na I, II, III i IV piętrze. Otwory okienne zostaną częściowo zamurowane. W zakres prac wchodzi również przeróbka instalacji centralnego ogrzewania z powieszeniem nowych kaloryferów. Orientacyjna wartość zamówienia wynosi 69 181,01 zł. brutto. Planowane jest zlecenie ich wykonania temu samemu Wykonawcy robót podstawowych, na podstawie art. 305 ust. 1 i art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2019 r. poz. 2019/. Planowany termin udzielenia zamówienia lipiec 2021 r.

 

2) Modernizacja infrastruktury technicznej sieci LAN i instalacji elektrycznej.

Zakres robót budowlanych obejmuje wykonanie nowej instalacji sieci LAN w całym budynku wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej DATA, zasilającej komputery i inne urządzenia informatyczne. Orientacyjna wartość robót wynosi 487 600,00 zł. brutto. Planowany termin wszczęcia postępowania lipiec 2021 r. Planowane jest udzielenie zamówienia w trybie podstawowym. Postępowanie zostanie ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie www.um.warszawa.pl oraz na stronie www.dpskaw.pl, jak również na tablicy ogłoszeń w siedzibie  Zamawiającego. Zamówienie będzie prowadzone na platformie miniportal.uzp.gov.pl 

 

 

Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w Warszawie, jako jednostka organizacyjna m. st. Warszawy stosuje ustawę z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych /tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm./. Na stronie internetowej www.dpskaw.pl w zakładce zamówienia publiczne, publikowane są m. in. ogłoszenia o postępowaniach, specyfikacje warunków zamówienia wraz z załącznikami, odpowiedzi na zapytania do specyfikacji, zmiany specyfikacji, informacje z otwarcia ofert, informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty i inne wymagane w/w ustawą informacje.

 

 

Dom Pomocy Społecznej ponadto może opublikować na stronie internetowej www.dpskaw.pl informacje o zamówieniach publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza kwoty 130 000 zł.

 

 

 
 
Wprowadził Szczepański Adam (DPS im. Św. Brata Alberta) 04-03-2008
Aktualizujący Szczepański Adam (DPS im. Św. Brata Alberta) 29-06-2021
Zatwierdzający Bondarczuk Izabela (DPS im. Św. Brata Alberta) 29-06-2021
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (Gabinet Prezydenta (GP)) 29-06-2021
Liczba odwiedzin: 20862
Rejestr zmian