Kanał Wyżej
Informacje o przetargach

Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w Warszawie, jako jednostka organizacyjna m. st. Warszawy stosuje ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831/. Na stronie internetowej www.dpskaw.pl w zakładce zamówienia publiczne, publikowane są m. in. ogłoszenia o przetargach, specyfikacje istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami, odpowiedzi na zapytania do specyfikacji, zmiany specyfikacji, informacje z otwarcia ofert, informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty i inne wymagane w/w ustawą informacje.
Ponadto, w oparciu o Zarządzenie nr 1459/2015 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 22 października 2015 r. w sprawie zasad informowania o zamówieniach publicznych udzielanych przez m. st. Warszawę oraz jednostki nadzorowane przez m. st. Warszawę,
na stronie www.um.warszawa.pl, publikowane są:
1)      ogłoszenia o zamówieniach lub umowach ramowych udzielanych w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem oraz ogłoszenia
o zamówieniach udzielanych w trybie dialogu konkurencyjnego, a także licytacji elektronicznej;
2)      informacje o postępowaniach w sprawie zamówienia publicznego zakończonych zawarciem umowy o zamówienie publiczne lub umowy ramowej, niezależnie od trybu udzielenia zamówienia;
3)      ogłoszenia o konkursach.
 
Nie podlegają publikacji na stronie internetowej informacje o zamówieniach publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy.
 Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Informacje o przetargach

Wersja standardowa